English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

DC zdvojovač

DC/DC měnič se hodí například na napájení 12V zařízení ze zdroje 6V - oproti klasické transformaci je výhodou relativní jednoduchost. Měnič se hodí na otáčkoměr v zapojení 6V.

1.Zapojení - tranzistorový zdvojovač
Z multivibratoru, tvořeného tranzistory, jsou přepínány dvě větve výkonových tranzistorů a na emitorech jednotlivých dvojic tranzistorů je střídavě napěťová úroveň blížící se nule a plnému napětí zdroje. V okamžiku, kdy se napěťová úroveň blíží nule, se nabije odpovídající kondenzátor na plné napětí zdroje. V následujícím časovém intervalu je záporný pól tohoto kondenzátoru připojen přes tranzistory k plnému napětí akumulátoru. Správná činnost je zajištěna diodami, takže na výstupních svorkách je dvojnásobné napětí. Skutečné napětí je asi 90% dvojnásobku vstupu, neboť část zdvojeného napětí se ztrácí na polovodičových přechodech diod a tranzistorů.
Multivibrátor s tranzistory má klasické provedení. Jeho kmitočet je asi 4 kHz; vyšší kmitočet není vhodné používat vzhledem k vlastnostem použitých tranzistorů a elektrolytických kondenzátorů. Multivibrátor musí být osazen tranzistory stejných vlastností, aby byl symetrický a aby jedna větev výstupních tranzistorů nebyla namáhána více. Symetričnost je výhodná a žádaná také z hlediska velikosti výstupního napětí a zvlnění. Nemá-li spotřebič vlastní filtr, je vhodné na výstup připojit filtrační kondenzátor. Polovodiče ve schématu se vzhledem ke stáří zapojení již nevyrábějí, jako diody použijte například P600K, T1+2 BC547, T3+4 BD233 a T5+6 BD244.

Transistor voltage doubler schematic

2.Zapojení - zdvojovač s TDA2004
Vstupní napětí 6 až 12 V, max. výstupní proud 1A. Při vstupním napětí 12 V a odběru do 200 mA je výstupní napětí max. 0,5 V pod teoretickou hodnotou 24 V. Se vzrůstajícím odběrem mírně klesá, ještě při odběru 1 A Přesahuje výstupní napětí 22 V. Klidový odběr zařízení při napájení 12 V je 130 mA. Účinnost při odběru 1 A je nejvyšší (85 %), ve všech případech, ale přesahuje hranici 80 %.Vstupní napětí z akumulátoru se přivádí na svorkovnici K1. Jádrem zapojení je výše zmíněný obvod TDA2004. Výkonový zesilovač je zapojen jako astabilní multivibrátor a dodává na výstup pravoúhlý signál s kmitočtem asi 5 kHz. Frekvence signálu je dána kondenzátory C1 až C4. Činnost obvodu je jednoduchá. RC členy na výstupech zesilovačů (R1/C8 a R2/C9) tvoří Boucherotův článek a zlepšují stabilitu zesilovače na vysokých kmitočtech. Při odběrech kolem 1A musí být TDA2004 dostatečně chlazen, to si vyžaduje použití chladiče s tepelným odporem menším než 5° K/W (TDA2004 má tepelnou ochranu, takže poškození nehrozí). Celý měnič je jednostranné desce s plošnými spoji o rozměrech 58,5 x 55,5 mm.
 

TDA2004 voltage doubler PCB           TDA 2004 voltage doubler schematic

DPS a schéma zdvojovače s TDA2004

3.Zapojení - zdvojovač s 555
Zapojení pracuje na stejném principu jako první verze, pouze zdrojem obdélníkového napětí je IO555.

555 voltage doubler schematic

 

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Zapojení č.1 převzato z amatérského rádia, zapojení č.2 z Elektor Electronics